Vedtægter for Vemmelev Antennelaug.

Navn Hjemsted.

§ 1.
Foreningens navn er: Vemmelev Antennelaug.
Foreningens interesseområde er: Vemmelev by og omegn.
Foreningens adresse er: Ved den til enhver tid værende formands adresse.

Formål.
§ 2.

Foreningens formål er, at eje og drive fællesantenneanlæg for modtagelse og distribution af:

 • radiofoni- samt danske, og om muligt, udenlandske TV programmer
 • udbyde kapacitet til brug for datatransmission og andre serviceydelser, som naturligt lader sig udbyde over anlægget (f.eks. IP-telefoni m.v.)

i det under § 1 nævnte område.

Medlemmerne.

§ 3.

Stk. 1.

Enhver, som har betalt tilslutningsbidrag til antennelauget og som er tilsluttet Antennelaugets fællesantenneanlæg, er automatisk medlem af foreningen.

Stk. 2.

Enhver, som bor i antennelaugets forsyningsområde, jævnfør § 1, kan begære sig tilsluttet antennelaugets fællesantenneanlæg, mod at betale gældende tilslutningsafgift, under forudsætning af, at forsyningen umiddelbart kan finde sted uden udbygning af anlægget. I modsat fald undersøger antennelauget muligheden for fornøden udbygning, idet alle udgifter til den udvidelse af anlægget, der er nødvendig for tilslutningen, bør betales af de(t) nye medlem(mer) under behørig hensyntagen til yderlige udvidelsesmuligheder, der følger af udvidelsen.

Stk.3.

Et medlem, som ikke respektere nærværende vedtægter eller beslutninger, som vedtaget af general-forsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af antennelauget. Såfremt et medlem ekskluderes, skal medlemmets tilslutning til fællesantenneanlægget afbrydes med øjeblikkelig virkning.

§ 4.

Stk. 1.
For udlejningsejendomme, der er tilsluttet på ejerens foranledning, opkræves tilslutningsbidrag og kontingent gennem ejeren. Det påhviler udlejeren at oplyse bestyrelsen om lejerens navn og adresse.

Stk. 2.
Ønsker ejeren af ejendommen ikke en kollektiv tilslutning, kan en lejer dog selvstændigt blive tilsluttet fællesantenneanlægget på lige fod med ejere. Det påhviler i den forbindelse lejeren, at opnå skriftlig tilladelse hos udlejeren, til etablering af tilslutningen.

Stk. 3.

Institutioner og lignende, der ifølge deres natur ikke kan betragtes som et medlem, kan tilsluttes på særlige vilkår fastlagt af bestyrelsen.

§ 5.

Stk. 1.

Medlemmerne er pligtig til at tåle, at en tilslutningsstander placeres ved eller på deres grund uden vederlag fra antennelaugets side.

Stk.2.

Enhver skade der påføres anlægget skal straks indberettes til bestyrelsen.

§ 6.

Ethvert medlem kan udmelde sig af antennelauget med 3 måneders varsel til et kontigentårs udløb, dog forudsat gældende lokalplan for området. Udmeldelse skal sendes skriftligt til formanden eller kassereren.

Generalforsamling.

§ 7.

Stk. 1.

Generalforsamlingen er antennelaugets højeste myndighed.

Stk. 2.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, i februar måned og indvarsles senest 14 dage før i de lokale blade eller med samme varsel ved skriftlig indkaldelse af det enkelte medlem. I forbindelse med kanalvalg offentliggøres kanalsammensætning sammen med indkaldelsen.

Stk.3.

Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig.

Stk. 4.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

 
Stk. 5.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter.:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Orientering om signalleverandør og kanalændring ifølge §21
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af honorarer og kontingent
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 8. Valg af 2 revisorer
 9. Eventuelt

Stk. 6.

På generalforsamlingen har hver tilsluttet husstand én stemme. Der kan kun stemmes ved personlig fremmøde. Det vil sige at kun én person fra husstanden, der er fyldt 18 år, kan stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 7.

I udlejningsejendomme har lejere med tilslutning til antenneanlægget 1 stemme. Andelsforeninger sidestilles med udlejningsejendomme.

§ 8.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel. Bestyrelsen er ligeledes pligtig til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling hvis mindst 10 procent af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom. Med kravet skal medfølge en dagsorden. Senest 14 efter en sådanne begæring er modtaget, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel. Retningslinjer er som til ordinært generalforsamling.

§ 9.

Stk.1.

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte stemmer, dog med undtagelse af de i § 22 nævnte afstemninger. Alle valg foregår skriftligt når blot et medlem ønsker det.

Stk.2.

Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen.

Ledelse Tegning Hæftelse.

§ 10.

Stk. 1.

Antennelauget ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen, således at 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg på generalforsamlinger holdt i ulige år og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg på generalforsamlinger holdt i lige år. På generalforsamlingen hvert år vælges desuden 2 suppleanter og 2 revisorer.

Stk. 2.

Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 14 dage efter generalforsamlingen med formand, kasserer samt sekretær. Bestyrelsen kan ansætte hjælp til varetagelse af antennelaugets drift.

Stk.3.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendig for antennelaugets virksomhed.

Stk. 4.

Antennelauget tegnes i den daglige drift af formanden og kassereren i fællesskab. Ved køb, salg, pantsætning og indgåelse af kontrakter tegnes antennelavet af hele bestyrelsen.

Stk.5.

Den til enhver tid værende bestyrelse er ansvarlig for, at relevante myndigheder og samarbejdspartnere er underrettet om, hvem der tegner fællesantenneanlægget.

Stk.6.

Bestyrelsen er berettiget til at få godtgjort faktiske udgifter og telefongodtgørelse. Der kan ydes honorar til bestyrelsesmedlemmerne.

§ 11.

Stk. 1.

Antennelauget hæfter kun for sine forpligtelser med den af antennelauget til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke antennelaugets medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Stk.2.

Antennelauget er ikke erstatningspligtig i forbindelse med svigt i TV-signal, radiosignal, internetforbindelse eller IP-telefoni. Medlemmerne skal selv forsikre sig herimod.

Regnskab Økonomi.

§ 12.

Stk. 1.

Antennelaugets regnskabsår går fra 1/1 til 31/12.

Stk. 2.

På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes kontingentet af generalforsamlingen.

Stk. 3.

Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted når revisoren ønsker det.

Restancer.

§ 13

Stk. 1.

Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt medlemmets påhvilende forpligtelse til antennelaugets kasse, kan bestyrelsen overgive sagen til antennelaugets advokat med efterfølgende incassosag, og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde.

Stk. 2.

Medlemmet er pligtig til at betale samtlige omkostninger og udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling, herunder for gentilkobling til anlægget.

Stk. 3.

Bestyrelsen fastsætter gebyrer for rykkerskrivelser, afkobling samt gentilkobling til anlægget.

Fraflytning.

§ 14.

Stk. 1.

Ved ejerskifte indtræder den nye beboer/ejer som medlem af antennelauget. 

Stk. 2.

Fraflyttere kan ikke medtage tilslutningen, da den følger ejendommen.

Vedligeholdelse Kontrol.

§ 15.

Stk. 1.

Antennelauget ejer alle antenner og forstærkerstationer samt hovedfordelingsnet til og med tilslutningsstander.

Stk. 2.

Bestyrelsen sørger for, at anlægget holdes ved lige, samt at det forsikres i det omfang bestyrelsen finder nødvendig.

§ 16.

Stk. 1.

Indføring fra tilslutningsstander til første antennestik eller skillepunkt på loft må kun udføres af en af antennelauget godkendt installatør.

Stk. 2.

Det er forbudt medlemmerne selv at foretage, eller lade foretage indgreb eller ændringer af anlægget eller dele deraf, før skillepunktet. I tilfælde af vanrøgt eller misbrug af anlægget eller overtrædelse af antennelaugets love og vedtægter, kan bestyrelsen straks lade tilslutningen afbryde.

§ 17.


Antennelauget forbeholder sig ret til, i kortest mulig tid, at afbryde driften af anlægget af hensyn til reparation eller udvidelse af anlægget. 

§ 18.

Stk. 1.

Medlemmerne stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og de installationer der måtte være nødvendige for den enkelte husstand.

Stk. 2.

Den tilsynsførende og reparatøren har til enhver tid, mod legitimation, adgang til installationerne.

Fejlmelding.

§ 19.


Medlemmerne fejlmelder selv driftsfejl til driftsfirmaet.

Ændringer Udvidelse.

§ 20.

Stk. 1.

Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlægget til nye områder, såfremt udvidelsen på kortere sigt er rentabel.

Stk.2.

Sammenlægning af antenneanlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer eller antennelaug, samt etablering af fælles signalforsyning med fællesantenneanlæg tilhørende anden ejer eller antennelaug, må kun gennemføres efter at være vedtaget på en generalforsamling. Der skal i indkaldelsen være redegjort for forslaget, der skal optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

Kanalvalg.

§ 21.

Stk. 1.

Bestyrelsen forhandler og entrerer med den/de signalleverandører, der pris og signalmæssigt er bedst egnet for Vemmelev Antennelaug. Medlemmerne orienteres løbende via hjemmesiden og på den årlige generalforsamling ved ændring af signalleverandør.

Stk. 2.

Bestyrelsen skal til enhver tid overholde de bestemmelser der er indeholdt i ’Bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg’.

Stk. 3.

Bestyrelsen kan ændre kanalsammensætningen hvis en kanal ikke længere eksisterer eller fordyres væsentligt. Kanalsammensætningen orienteres løbende via hjemmesiden og på den årlige generalforsamling.

Vedtægtsændring Foreningsophør.

§ 22.

Stk. 1.

Antennelaugets virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at antennelauget skal indgå i anden laug/forening. Ved opløsning af foreningen deles foreningens midler ligeligt mellem medlemmerne.

Stk. 2.

Ændring af nærværende vedtægter kræver, at halvdelen af antennelaugets medlemmer ved en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling stemmer herfor. Er halvdelen af antennelaugets medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den følgende ekstraordinære generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 del af de repræsenterede stemmeberettigede.

Stk. 3.

Reglerne i stk. 2 er ligeledes gældende ved antennelaugets ophør.


Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 11. juni 2008 og ekstraordinær generalforsamling den 26. marts 2014

På bestyrelsens vegne