Generalforsamling 2023

Afholdt 27/2 2024

Michael Christensen bød på vegne af bestyrelsen velkommen og det blev konstateret at der var 9 medlemmer til stede inkl. 4 fra bestyrelsen. Der var af de 9 tilstedeværende 8 stemmeberettigede da 2 medlemmer var fra samme husstand.

Fra bestyrelsen havde Ulrik Olsen meldt afbud.

 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Peter Lotinga og han blev valgt uden modkandidat.
  Dirigenten takkede for valget og bekræftede at Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt via Korsør Posten.
  Dirigenten gav ordet til Michael, som oplæste formandens beretning
 2. Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.
 3. Formandens beretning.
  Tendensen med faldende antal medlemmer på TV-pakken er der også i år. Til gengæld stiger det lidt på bredbånd only. Dette er i tråd med markedet, da Flow TV kontinuerligt er for nedadgående i disse år.

  Vores net kører som vanen tro rigtigt fint og vi er stadig ved at flytte skabe fra bagskel ved Snerlevej, Irisvej og Rosenvej.

  Grundet vejret har Nordlys endnu ikke kunne færdiggøre projektet endnu, men de forventer at de i løbet af foråret 2024 vil kunne færdiggøre det.

  Som også oplyst sidste år vil Norlys kontakte hvert medlem i god tid, Inden de skal ind på de enkeltes private grunde og lægge stikledninger.

  Vi har fået information om, at priser fra Norlys på alle tre pakker 1. april 2024. Ifølge Norlys er prisstigningen bl.a. på baggrund af at TV 2 sikrer sig rettighederne til Superligaen.
  – Pakke 1 stiger med 45 kr.
  – Pakke 2 og 3 stiger 20 kr.

  Vores skur er nu udskiftet med et mindre stålskab

  Steen Nielsen er udtrådt af bestyrelsen, grundet flytning. Vi takker Steen for hans arbejde igennem årerne. Vores suppleant Flemming Kruse er indtrådt i stedet for Steen, hvilket betyder at vi skal have valgt en ny suppleant.
  Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.
 4. Kassereren fremlagde regnskabet, og nævnte at strøm heldigvis er faldet igen til et forbrug på 76646 kr. mod 115600 kr. sidste regnskabsår. Kontingentindtægterne er steget da vi sidste år satte denne post til 11 kr. pr måned. Internetfee stiger da vi får flere bredbånd only kunder, og indtægter fra masteleje stiger også. Vi ender med et underskud på 53000 kr., hvor det sidste år var ca. 200.000 kr. Vores egenkapital er på ca.
  500.000 kr. Der var ingen spørgsmål til regnskabet, og dette blev enstemmigt vedtaget.
 5. Orientering om signalleverandør m.m.: Intet til dette punkt da paragraf 21 siger at bestyrelsen forhandler med signalleverandøren. Orienteringen var med i formandens beretning.
 6. Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag.
 7. Fastsættelse af honorarer og kontingent: Honorar følger statens takst, og er for 2024 3950 kr. Enstemmigt vedtaget.
  Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslog et kontingent på 6 kr. pr. måned pr. medlem, mod tidligere 11 kr. Dette blev enstemmigt vedtaget.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: På valg var Olav, Peter og Michael. De blev alle genvalgt for 2 år. Flemming Kruse og Ulrik Olsen var ikke på valg denne gang.
  Suppleant: Tue Dybkjær blev valgt for 1 år. Velkommen til Tue.
 9. Valg af 2 revisorer: Genvalg til revisorerne: Peter Lotinga og Ove Sandholdt
 10. Eventuelt: Et medlem oplevede udfordringer med boksen.
  Michael og dirigenten takkede for god ro og orden.