Generalforsamling 2022

Afholdt 22/2 – 2023

Ulrik Olsen bød på vegne af bestyrelsen velkommen og det blev konstateret at der var 10 medlemmer til stede inkl. 5 fra bestyrelsen. Der var af de 10 tilstedeværende 9 stemmeberettigede da 2 medlemmer var fra samme husstand.


1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Peter Lotinga og han blev valgt uden modkandidat.
Dirigenten takkede for valget og bekræftede at Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt via Korsør Posten onsdag den 1. marts. Dirigenten gav ordet til formanden.


2. Formandens beretning:
Antallet er medlemmer er på næsten det samme niveau, som sidste år på 446, hvor der er gået ca. 10 medlemmer fra hele TV pakken til bredbånd only. Dette er ganske fint, når man tænker på at Flow TV er for nedadgående i disse år.

Vores net kører som vanen tro rigtigt fint og vi er ved at flytte skabe fra bagskel ved Snerlevej, Irisvej og Rosenvej. Der har været lidt udfordringer med kommunikationer fra Stofas side til bestyrelsen omkring fremdriften i projektet, samt genetablering af fortovene eftergravearbedje. Stofa har lovet, at de nok skal blive bedre til at informere og sørge for at rydde op og genetablere fortovene så snart de er færdige med at grave.

Stofa tager kontakt til hvert medlem i god tid, Inden de skal ind på de enkeltes private grunde og lægge stikledninger.

For altid at sikre vi har de bedste mulige produkter tilgængelig, har vi i 2022 haft kontakt til Yousee for at få et tilbud på, at de bliver leverandør i stedet for Stofa. Det viser sig at selvom de har en lidt anderledes opsætning af pakker og ekstraprodukter så som Netflix. Er der ingen umiddelbare besparelser på at have dem som leverandør, samtidig med at de heller ikke kan levere Discovery+ pakken på Flow TV. Vi har derfor valgt at tegne en ny 4 årig kontrakt med Stofa fra 1/1 2023.

Vi har i indeværende uge fået informationer om, at priser fra stofa stiger på pakke 2 og pakke 3 fra 1. april 2023

Pakke 2 og 3 stiger grundet, at Viaplay Streaming tjenesten nu er en del af pakkerne.

Pakke 2 stiger 60 kr. og vil være inkl. Viaplay film og serier

Pakke3 stiger 150 og vil være inkl. Viaplay Total, som er inkl. Sport og fighting.

Vi har kigget på at rottesikre vores skur her ved hallen, men da der ikke mere er reelt udstyr i skuret og det t er ved at falde fra hinanden, er det besluttet at vi erstatter skuret med et stålskab op i stedet.

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.

3.Kassereren fremlagde regnskabet, og nævnte at strøm også for vores vedkommende var steget kraftigt det sidste år. 115.000 kr. i år mod 40200 kr. sidste år. Ellers er alle poster nærmest identiske med sidste års regnskab. Vores Stofa pulje på 600.000 kr. bliver brugt på de projekter der er i gang, og vi får en ny i forbindelse med den nye kontrakt. Der var ingen spørgsmål til regnskabet, og dette blev enstemmigt vedtaget.

4. Orientering om signalleverandør m.m.: Intet til dette punkt da paragraf 21 siger at bestyrelsen forhandler med signalleverandøren. Orienteringen var med i formandens beretning.

5. Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag.

6. Fastsættelse af honorarer og kontingent: Honorar følger statens takst, og er for 2023 3950 kr. Enstemmigt vedtaget.
Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslog et kontingent på 11 kr. pr. måned pr. medlem, mod tidligere 0 kr. Dette blev enstemmigt vedtaget.


7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: På valg var Ulrik Olsen og Steen Nielsen. De ønskede begge genvalg, og blev genvalgt uden modkandidater.
Suppleant: Flemming Kruse blev genvalgt for 1 år.


8. Valg af 2 revisorer: Genvalg til revisorerne: Peter Lotinga og Ove Sandholdt


9. Eventuelt: Et medlem oplevede udfordringer med at få undertekster på TV2 News.

Formanden og dirigenten takkede for god ro og orden.

P.B.V.
Sekretær.
Michael Christensen.