Generalforsamling 2021

Afholdt 23/2-2022

Ulrik Olsen bød på vegne af bestyrelsen velkommen og det blev konstateret at der var 11 medlemmer til stede inkl. 5 fra bestyrelsen. Der var af de 11 tilstedeværende 10 stemmeberettigede da 2 medlemmer var fra samme husstand.

1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Peter Lotinga og han blev valgt uden modkandidat.
Dirigenten takkede for valget og bekræftede at Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt via Korsør Posten onsdag den 2. marts. Dirigenten gav ordet til formanden.

2. Formanden indledte sin beretning med at fortælle at foreningen kørte med et fornuftigt antal medlemmer i forhold til hvad man kunne have frygtet med hensyn til at flere og flere søger mod streamingtjenester fremfor flow-tv. Vores net kører godt, og de steder hvor der mødes udfordringer er Stofa over det og får det forbedret. Vi har opsagt vores kontrakt med 1 års varsel, for ikke at komme til at stå med forhandlinger meget tæt på udløbet af nuværende kontrakt, som udløber 31/12-2022. You-See går meget tilbage på landsplan og Stofa/Norlys er gode til at samle kunderne op. Det vigtigste i dette næste år er forhandlingerne om ny kontrakt i første omgang Stofa. Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til formandens beretning. Der bliver spurgt om der er reelle alternativer til Stofa, eller om de blot kan bestemme prisen, så der reelt ikke er noget at forhandle om. Bestyrelsen oplyste at det er der. Der jo You-see, men også den mulighed at man selv kører foreningen og køber alle ydelser af eksterne leverandører. Planen for forhandlinger er lagt til at starte op i marts og april, oplyste formanden også på et spørgsmål fra et medlem. Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.

3.Kassereren fremlagde regnskabet, og nævnte at det ligner meget tallene fra sidste år. Der er dog en fremgang i indtægt for internet, hvilket naturligvis er positivt. Årsagen til en mindre indtægt i kontingent er at vi sagde ja til at dele en udgift med Stofa til at holde priserne på pakkerne i ro i 2021. Det har kostet ca. 30.000,- Vores aktiver viser at vi har 527000,- i Danske bank som vi desværre betaler negativ rente af. Ifølge regnskabet er saldoen på ”Stofa puljen” godt 686000,- hos Stofa som skal bruges inden kontraktudløb 31/12. Vi går i foråret i gang med at gennemgå anlægget for fysiske skader og omplacering af fordeler skabe som er placeret i skel uden offentlig adgang Udgifterne herfor forventes finansieret af ”Stofa puljen” Der er et underskud på 135.000,- for 2021, men vi har afskrevet anlægget med 110000,-. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

4. Orientering om signalleverandør m.m.: Intet til dette punkt da paragraf 21 siger at bestyrelsen forhandler med signalleverandøren. Orienteringen var med i formandens beretning.

5. Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag.

6. Fastsættelse af honorarer og kontingent: Honorar følger statens takst, og er for 2022 3950,-. Enstemmigt vedtaget.
Kontingent: 0 kr. pr. husstand (uændret). Enstemmigt vedtaget.


7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: På valg var Peter Frost, Olav Christensen, og Michael Christensen. Alle 3 ønskede at modtage genvalg, og blev genvalgt uden modkandidater.
Suppleant: Flemming Kruse ønskede genvalg for et år. Genvalgt.


8. Valg af 2 revisorer: Genvalg til revisorerne: Peter Lotinga og Ove Sandholdt


9. Eventuelt: Stofa har forpligtelse til at sørge for at signalet frem til fordeler skabene er i orden. Hvis et medlem fortsat har problemer med signalet, er det medlemmets eget ansvar, og for egen regning, at få kontrolleret deres installation på deres ejendom.

Formanden og dirigenten takkede for god ro og orden.

P.B.V.
Sekretær.
Michael Christensen.

Konstituering:

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følgende:

Formand: Ulrik Olsen
Kasserer: Olav Christensen
Sekretær: Michael Christensen
Kabelansvarlig: Steen Nielsen
Internetansvarlig: Peter Frost.