Generalforsamling 2020

Afholdt 30/6-2021

Formand Peter Frost bød på vegne af bestyrelsen velkommen og det blev konstateret at der var 7 medlemmer til stede inkl. 3 fra bestyrelsen. Der var afbud fra Olav Christensen samt Ulrik Olsen. Der var af de 7 tilstedeværende 6 stemmeberettigede da 2 medlemmer var fra samme husstand.


1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Peter Lotinga og han blev valgt uden modkandidat.
Dirigenten takkede for valget og bekræftede at Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt via Korsør Posten onsdag den 16. juni 2020. Dirigenten gav ordet til formanden.


2. Formandens beretning: Da vi, som de fleste andre foreninger, ikke har haft mulighed for at afholde GF til tiden ifølge vedtægterne på grund af Covid-19, sidder vi her i dag. Dette fordi at det nu var muligt igen at mødes og samtidigt overholde de restriktioner der har været pålagt samfundet. I den tid der er gået er foreningens anlæg løbende blevet vedligeholdt og renoveret de steder det var nødvendigt med nye kabler, og andet teknisk udstyr, så vi i dag har et af Danmarks bedste antenneanlæg. Vi fik da vi indgik kontrakt med Stofa for lidt over 3 år siden en pulje på 1,7 millioner til løbende at forbedre og vedligeholde anlægget. Der er 700.000 tilbage af denne konto til de sidste 1 ½ år. Mere om det under regnskabet. Bestyrelsen har aftalt i løbet af efteråret at tage en tur rundt og kigge på alle skabe i byen og se om alt er som det skal være. Vi har et faldende medlemstal, men heldigvis ikke så faldende som man kunne have forventet, så det er trods alt positivt.

Dirigenten kommenterede at alle bestyrelser og foreninger har udskudt deres generalforsamlinger. Der var ingen yderligere kommentarer til formandens beretning. Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

3. Formanden fremlagde regnskab og budget. Vi har skiftet fra Sydbank til Danske Bank på grund af ulemperne ved negative renter i Sydbank. Vi har et underskud på 97876 kr.  men dette er er fordi vi har afskrevet anlægget med 123.000 kr. Anlæggets værdi er øget fra 200.000 kr. til 1,1 million kr. Vi har, som tidligere nævnt ca. 700.000 kr. tilbage i en pulje. Der forventes ikke så mange nye tilslutninger. Mittv er nedlagt så ingen indtægter derfra. Ellers er alle poster tæt på sidste års budget. Regnskab og budget blev enstemmigt vedtaget.

4. Orientering om signalleverandør m.m.: Intet til dette punkt da paragraf 21 siger at bestyrelsen forhandler med signalleverandøren.

5. Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag.

6. Fastsættelse af honorarer og kontingent: Honorar blev foreslået uændret 3850 kr. Enstemmigt vedtaget.
Kontingent: 0 kr. pr. husstand (uændret). Enstemmigt vedtaget.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: På valg var Ulrik Olsen og Steen Nielsen. Begge ønskede at modtage genvalg og blev genvalgt uden modkandidater.
Suppleant: Flemming Kruse for et år. Genvalgt.
8. Valg af 2 revisorer: Genvalg til revisorerne: Peter Lotinga og Ove Sandholdt
9. Eventuelt: Der var stor ros fra flere sider til layout på vores nye hjemmeside.

Formanden og dirigenten takkede for god ro og orden.

P.B.V.
Sekretær.
Michael Christensen.