Generalforsamling 2019

Afholdt 25/2-2020

Ulrik Olsen bød på vegne af bestyrelsen velkommen og det blev konstateret at der var 10 medlemmer tilstede inkl. 3 fra bestyrelsen. Der var afbud fra formand Peter Frost samt kabelansvarlig Steen Thygesen. Der var af de 10 tilstedeværende 9 stemmeberettigede da 2 medlemmer var fra samme husstand.


1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Peter Lotinga, og han blev valgt uden modkandidat.
Dirigenten takkede for valget og bekræftede at Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt via Korsør Posten Onsdag den 5 februar 2020. Dirigenten gav ordet til Ulrik som læste formandens beretning.

2. Formandens beretning: Antennelaugets netværk har gennemgået en stor gennemgang i løbet af 2019 samt start af 2020. Alle kabler er målt igennem og flere skiftet, dette for at klargøre det til opgraderingen fra Docsis 3,0 til Docsis 3,1, som giver os mulighed for flere tv-kanaler tv i 4k samt hurtigere internet. Når det er fuldt implementeret er der mulighed for 1000 MBit internet. Formanden og kassereren har været på besøg hos Tv2 news. Vemmelev Antennelaug ser med optimisme på fremtiden. Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.

3. Kassererens beretning: På trods af et kontingent på 0 kr. i år 2019 har vi formået at lave et overskud. (Regnskabet var langt frem til medlemmerne). Vi er blevet lovmæssigt pålagt at have elmålere på vores forbrug hvor vi før kørte med et kalkuleret forbrug. Dette har medført at vi sparer ca. 20 % på el. Der blev spurgt ind til øget udgift til administration, og Olav redegjorde for dette med øgede aktiviteter. Disse forventes som det kan ses i budget for 2020 ikke i år. En spurgte ind til serviceposten. Olav redegjorde for dette med at vi nu betaler dette beløb til Stofa hvor det førhen blev opkrævet hos medlemmerne.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.


4. Orientering om signalleverandør m.m.: Intet til dette punkt da paragraf 21 siger at bestyrelsen forhandler med signalleverandøren.

5. Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag.

6. Fastsættelse af honorarer og kontingent: Honorar blev foreslået 3850 kr. Enstemmigt vedtaget.
Kontingent: 0 kr. pr. husstand ligesom sidste år. Enstemmigt vedtaget.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: På valg var Olav Christensen og Michael Christensen. Begge ønskede at modtage genvalg og blev genvalgt uden modkandidater.
Suppleant: Flemming Kruse for et år. Genvalgt.
8. Valg af 2 revisorer: Genvalg til revisorerne: Peter Lotinga og Ove Sandholdt
9. Eventuelt: Der var en snak om negativ rente i forhold til vores indestående. Der er noget rent teknisk med om man bliver betragtet som en forening eller en virksomhed. Olav er meget opmærksom på problematikken og holder øje med markedet.

Ulrik og dirigenten takkede for god ro og orden. P.B.V
Sekretær.
Michael Christensen.