Generalforsamling 2018

Afholdt 26/2-2019

Formanden bød velkommen og det blev konstateret at der var 14 medlemmer tilstede inkl. Bestyrelsen. Dog kun 13 stemmeberettigede da 2 medlemmer var fra samme husstand.

1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Peter Lotinga, og han blev valgt uden modkandidat.
Dirigenten takkede for valget og bekræftede at Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt via Korsør Posten. Dirigenten gav ordet til formanden og dennes beretning.
Formanden takkede for ordet.

2. Formandens beretning: Vi har forhandlet ny kontrakt med Stofa som er gældende i 5 år, hvoraf det ene er gået. Vi valgte jo at blive hos Stofa frem for yousee, som jeg orienterede om på sidste GF. Med kontrakten fra Stofa er fulgt et beløb som vi bruger til at opgradere vores net til Docsis 3,1 som gør at hele vores net bliver mere stabilt og vi kan tilbyde højere hastigheder på internettet. Formanden sluttede af med en opdatering om at han nu har modtaget ca. 6800 mails så der foregår stadig en del bestyrelsesarbejde. Der var ingen spørgsmål til formandens beretning og den blev enstemmigt vedtaget.

3. Kassererens beretning: Regnskabet blev fordelt til samtlige fremmødte og kassereren konstaterede at vi nu har en likvid kapital omkring 500.000, efter et overskud på 101.000 i dette år. Vi har mistet ca. 50 medlemmer i forhold til sidste år, hvilket giver mindre indtægter i kontingent. El-udgifter er faldet efter vi har skiftet leverandør. Der blev redegjort for kontoen vi har til rådighed fra Stofa, og fortalt at der er brugt godt 75.000 kr. i det nye område ved Vejsgaardtoften. Vi forventer at skulle bruge 1,5 millioner på opgradering til Docsis 3,1. Resten af pengene skal bruges til bl.a. nye skabe. Vi har modtaget ca. 51000 kr. i internetfee

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

4. Orientering om signalleverandør m.m.: Intet til dette punkt.

5. Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag.

6. Fastsættelse af honorarer og kontingent: Honorar blev foreslået uændret 3700 kr. Enstemmigt vedtaget.
Kontingent: 0 kr. pr. husstand pr. år, mod 50 kr. sidste år. Enstemmigt vedtaget.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: På valg var Peter Frost, Ulrik Olsen og Steen Nielsen. Alle 3 ønskede at modtage genvalg og blev genvalgt uden modkandidater.
Suppleant: Flemming Kruse for et år. Genvalgt.
8. Valg af 2 revisorer: Genvalg til revisorerne: Peter Lotinga og Ove Sandholdt
9. Eventuelt: Der var et par tekniske spørgsmål fra salen som blev besvaret.

Formanden og dirigenten takkede for god ro og orden, og gav ordet til Stofa.

P.B.V
Sekretær.
Michael Christensen.