Generalforsamling 2017

Afholdt 27/2-2018

Formanden bød velkommen og det blev konstateret at der var 23 medlemmer tilstede inkl. Bestyrelsen. Dog kun 22 stemmeberettigede da 2 medlemmer var fra samme husstand.


1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Peter Lotinga, og han blev valgt uden modkandidat.
Dirigenten takkede for valget og bekræftede at Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt via personligt udsendt indbydelse. Dirigenten gav ordet til formanden og dennes beretning.
Formanden takkede for ordet.


2. Formandens beretning: Peter fortalte at han nu har været med i bestyrelsen i 11 år, og at han i den periode har modtaget 6444 mails, så selv om det ser stille ud udefra, så sker der dog noget og nogle opgaver skal løses. Vi er i gang med at forhandle ny kontrakt, og som tidligere nævnt er der 2 reelle udbydere som er you-see og Stofa, som stort set tilbyder det samme, hvor vi har valgt at fortsætte forhandlingerne med Stofa. Der er en ny udstykning på vej, som potentielt kan give nye medlemmer. Formanden berettede også at fremtiden ligger på internet delen da de unge mennesker ikke ser flow-tv, men oftere ser start forfra og andre tjenester. I forbindelse med den nye forhandling kommer der en ny standard som hedder Docsis 3,1, i stedet for den nuværende Docsis 3,0 hvilket vil give mulighed for langt højere hastigheder på internettet end dem vi i dag kan tilbyde. Formanden sluttede af med at fortælle at der er en ny tv-boks med mulighed for 4k på vej. Der var ingen spørgsmål til formandens beretning og den blev enstemmigt vedtaget.

3. Kasserens beretning: Regnskabet blev fordelt til samtlige fremmødte og kassereren konstaterede at vi nu har en egenkapital på 432.000, efter et overskud på 205.000 i dette år. Kassereren frabedte sig at nævne hvad hver enkelt post indeholdt, men at alle kunne stille alle de spørgsmål de måtte have. Det afstedkom ingen spørgsmål. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.


4. Orientering om signalleverandør m.m: Nye kontraktforhandlinger med Stofa.


5. Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag.


6. Fastsættelse af honorarer og kontingent: Honorar blev foreslået uændret 3700 kr. Enstemmigt vedtaget.
Kontingent: 50 kr. pr. husstand pr. år, mod 230 kr. sidste år. Enstemmigt vedtaget.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: På valg var Olav Christensen og Michael Christensen. Begge 2 ønskede at modtage genvalg. Begge 2 blev genvalgt uden modkandidater.
Suppleant: Flemming Kruse for et år. Genvalgt.
8. Valg af 2 revisorer: Genvalg til revisorerne: Peter Lotinga og Ove Sandholdt
9. Eventuelt: En ønskede at få oplyst hvor mange medlemmer foreningen har nu, og svaret var 532.

Formanden og dirigenten takkede for god ro og orden, og gav ordet til Stofa.


P.B.V
Sekretær.
Michael Christensen.
Bestyrelsen konstituerede sig på et møde umiddelbart efter generalforsamlingen, med samme poster som det foregående år.