Generalforsamling 2016

Afholdt 22/2 – 2017


Formanden bød velkommen og det blev konstateret at der var 11 medlemmer tilstede inkl. Bestyrelsen. Dog kun 10 stemmeberettigede da 2 medlemmer var fra samme husstand.


1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Ulrik Olsen fra bestyrelsen, da ingen uden for bestyrelsen havde lyst, og han blev valgt uden modkandidat.


Dirigenten takkede for valget og bekræftede at Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt via opslag i lokalavisen den 31/1-2017. Dirigenten gav ordet til formanden og dennes beretning.
Formanden takkede for ordet.

2. Formandens beretning: Peter fortalte at han nu har været med i bestyrelsen i 10 år, og at han mener vi har et godt net i foreningen og en konkurrencedygtig udbyder.
Stofa kontrakten udløb 1. september 2016, og vi havde i den forbindelse kontakt til you-see da vi mener det er den eneste seriøse konkurrent som udbyder i vores net. Men da det you-see kunne tilbyde var meget lig det vi havde hos stofa, mente vi at det ville give for ”store udfordringer” at skifte udbyder, især for medlemmerne.
Det moderne i dag er internet fremfor flow-tv, det er tv uden pakker, og mere vælg selv, derfor er det godt vi nu kan tilbyde bredbånd only. Boxer er ikke en konkurrent, til trods for de startede op med vælg selv kanaler.
Vores mast er renoveret og 2 fag er blevet fjernet, det har givet en flottere mast. Telia betalte for renoveringen til gengæld for at vi lavede en ny kontrakt med dem for 5 år, til glæde for begge parter.
Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.

3. Kasserens beretning: Vi havde et overskud på 125.000 i 2016.
I forbindelse med renovering af mast blev modtagelse af FM signal ændret fra at blive hentet fra luften, til at blive leveret igennem den fiber der i forvejen leveret TV signalet, indkøb af nødvendigt teknisk udstyr til den transformation kostede 16.000,-
Da vi har skiftet EL leverandør i 2016 og aconto regulering fra tidligere leverandør endnu ikke er sket i fuldt omfang er udgiften større end budgetteret
Hvad skal vores evt. formue bruges til spurgte et medlem, konsolidering for udgifter til løbende reparation og opgradering, svarede Kassereren.
Kassererens beretning blev enstemmigt vedtaget.

4. Orientering om signalleverandør og kanalændring ifølge paragraf 21: TV3+ er flyttet til lavere frekvensbånd, hvilket har givet mere stabilt signal og ingen 4G forstyrrelser.

5. Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag.

6. Fastsættelse af honorarer og kontingent: Honorar blev foreslået uændret 3700 kr. Enstemmigt vedtaget.Kontingent: 230 kr. pr. husstand pr. år. Enstemmigt vedtaget.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: På valg er Peter Frost, Ulrik Olsen og Steen Nielsen. Alle 3 ønskede at modtage genvalg. Alle 3 blev genvalgt uden modkandidater.
Suppleant: Flemming Kruse for et år. Genvalgt.

8. Valg af 2 revisorer: Genvalg til revisorerne: Peter Lotinga og Ove Sandholdt

9. Eventuelt: Ingen kommentarer.

P.B.V
Sekretær.
Michael Christensen.

Bestyrelsen konstituerede sig på et møde umiddelbart efter generalforsamlingen, med samme poster som det foregående år.