Generalforsamling 2015

Afhold feb 2016

Formanden bød velkommen og det blev konstateret at der var 17 medlemmer tilstede inkl. Bestyrelsen. Dog kun 16 stemmeberettigede da 2 medlemmer var fra samme husstand.

1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Peter Lotinga, og han blev valgt uden modkandidat.

Dirigenten takkede for valget og bekræftede at Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt via opslag i lokalavisen den 10/2. Dirigenten gav ordet til formanden og dennes beretning.

2. Formandens beretning: Formanden berettede at vi nu havde betalt vores sidste afdrag og foreningen dermed var gældsfri og at vores kontrakt udløber 1. september 2016. Bestyrelsen har i den forbindelse kontakt med mindst en anden udbyder ang. Levering af signal. Det skal være bedre end den nuværende leverandør og ikke blot det samme, da det jo kan give forskellige udfordringer især for medlemmerne at skifte leverandør.

 Vi har et net der er fuldt renoveret og i god stand ifølge den seneste tilstands rapport fra Stofa.

Vi har desværre oplevet en tilbagegang til ca. 600 medlemmer, men der er tiltag i gang for at få dem tilbage. Der har bl.a. været besøg af Stofa en lørdag ved brugsen der har givet nogle nye medlemmer. Stofa kommer med et nyt tiltag som også kan give nye medlemmer på sigt til foreningen. Stofa orienterer om dette efter generalforsamlingen.

Spørgsmål fra et medlem angående forhandling. Er det kun bestyrelsen der forhandler, eller vil medlemmerne blive hørt?.

Dirigenten trådte til og svarede at ifølge vedtægterne er det udelukkende op til bestyrelsen at forhandle og afgøre hvem nye kontrakter indgås med, og om medlemmerne skal høres.

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.

3. Kasserens beretning: Regnskabet blev gennemgået og godkendt uden yderligere kommentarer.

4. Orientering om signalleverandør og kanalændring ifølge paragraf 21:

Formanden tog ordet og berettede om at vi stod i en brydningstid da flere og flere ønsker internet baseret tv frem for flow-tv. Kanalpakke valg er ikke så aktuelt mere da man selv kan vælge fra og til. Peter Lotinga spurgte ind til frit valgs tv som jo er meget oppe i tiden. Formanden fortalte at der kom en gennemgang af dette ved Stofa, efter general forsamlingen.

5. Indkomne forslag: Bestyrelsen ønskede at få ændret §3 stk. 1:

Enhver, som har betalt tilslutningsbidrag til antennelauget og som er tilsluttet antennelaugets fællesantenneanlæg, er automatisk medlem af foreningen.

TIL

Enhver, som har betalt tilslutningsbidrag til antennelauget, samt får TV signal leveret fra Antennelaugets leverandør, og som er tilsluttet Antennelaugets fællesantenneanlæg, er automatisk medlem af foreningen.

Olav motiverede for bestyrelsen at grunden til denne ændring var at man ikke blot ved at købe internet af foreningen skulle have del i foreningens aktiver.

Forslaget blev vedtaget med 15 stemmer for, ingen imod, og 1 undlod at stemme.

Der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling for at få forslaget endeligt vedtaget.

6. Fastsættelse af honorarer og kontingent: Honorar hæves fra 3700 kr. til 4000 kr.pr bestyrelsesmedlem pr. år.

15 stemte for. 1 stemte i mod. Vedtaget.

Kontingent: 230 kr. pr. husstand pr. år. Sidste år var det 450 kr. Væsentligste grund til det lavere kontingent er foreningens lån som er færdigbetalt.

16 stemte for. Ingen stemte imod. Vedtaget.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: På valg er Olav Christensen og Michael Christensen. Begge ønskede at modtage genvalg. Begge blev genvalgt uden modkandidater.

Suppleant: Flemming Kruse for et år. Genvalgt.

8. Valg af 2 revisorer: Genvalg til revisorerne: Peter Lotinga og Ove Sandholdt

9. Eventuelt: Ingen kommentarer.

P.B.V

Sekretær.

Michael Christensen