Generalforsamling 2010

Afholdt 28/2 2011

A: Valg af dirigent:
Formanden anbefalede Ulrik Olsen som dirigent. Han blev valgt uden modkandidater.
Der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen.

B: Formandens beretning:
Formandens beretning godkendt uden spørgsmål eller kommentarer.

C: Kassererens beretning:

Kassererens beretning afstedkom følgende spørgsmål og svar:
Større udgift til el pga. forstærkere.
CopyDan ca. 100.000kr dyrere – i alt 200.000kr i stedet for 100.000kr som budgetteret.
Der blev spurgt ind til kontingentfastsættelse, hvortil der blev svaret, at dette var et selvstændigt punkt på dagsordenen.
Der blev spurgt ind til posten ”indmeldelse” på 75kr. Det blev forklaret, at beløbet udgør forskellen mellem udgifterne til udmeldelser og indtægterne fra indmeldelser i år 2010.
Regnskabet blev godkendt.

D: Orientering om kanalsammensætning:
Der bliver løbende skiftet ud i kanalsammensætningen. Danske kanaler bliver prioriteret. Der blev orienteret om nuværende kanalsammensætning.
Der blev stillet spørgsmål omkring tv øst. Denne tilbydes analogt og via DVB-T.
Prøvekanalen skiftes 1 gang om måneden.

E: Indkomne forslag:
Formanden orienterede om bestyrelsens forslag. Begrundelsen for forslaget er, at antenneforeningen har meget lidt råderum over kanalsammensætningen og de ressourcer der skal bruget på et kanalvalg står ikke mål med udbyttet deraf.
Der blev spurgt fra salen, om antenneforeningen reelt ingen indflydelse har på kanalsammensætningen. Her til svaredes, at bestyrelsen løbende sammensætter grundpakken.
Det blev nævnt fra salen, at kanaloversigten på hjemmesiden er mangelfuld. Svar: foreløbig er der kun link til den analoge pakke, men formanden påtog sig at sørge for, at der kommer en fuld liste over hele grundpakken.
Afstemning: Forslaget enstemmigt vedtaget.

F: Fastsættelse af honorar og kontingent:
Kassereren fremviste budget for 2011/2012.
Bestyrelsen foreslog en kontingentstigning på 200kr, så kontingentet fremover udgør 1100kr p.a. Dette skyldes hovedsagligt CopyDans prisstigning.
Formanden redegjorde for, hvorfor CopyDan er blevet dyrere. Det skyldes bla. at vi betaler for de samme kanaler både analogt og digitalt. Kassereren konstaterede, at Antenneforeningens udbud og priser stadig er konkurrencedygtigt med andre udbydere trods den foreslåede prisstigning.
Der kom kommentarer fra salen, om nye medlemmers indmeldelsesgebyr ikke kunne dække de øgede udgifter, hvortil kassereren svarede, at indmeldelsesgebyret går til etablering/ åbning af antennesignalet.
Der blev kommenteret fra salen, at det var forkasteligt, at foreningen skylder Canal Digital 2mill. Kr.
Afstemning: Forslaget vedtaget med stemmerne: Imod: 2, Blanke: 3. For forslaget: alle øvrige fremmødte stemmeberettigede.
Fastsættelse af honorar til bestyrelsen: Bestyrelsen foreslog uændret beløb fra sidste år; 21000kr til ligelig fordeling. Forslaget enstemmigt vedtaget.

G: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Kim Niemann, Peter Frost og Susanne Sandholdt var på valg, og blev genvalgt uden modkandidater.
Suppleanter: Ulrik Olsen, genvalgt. Peter Lotinga, valgt ind i stedet for Kim Daugaard.

H: Valg af 2 revisorer:
Peter Lotinga og Ove Sandholdt blev begge genvalgt.

I: Eventuelt:
Indkaldelse til generalforsamling blev foreslået lagt på hjemmesiden samtidig med trykning i aviserne. Bestyrelsen var enige i dette synspunkt.
Der blev spurgt fra salen ang. vedligeholdelse af anlægget. Formanden svarede, at dette står Relacom for.
Der var generel debat om priserne. Formanden fastslog, at antenneforeningen stadig har et konkurrencedygtigt produkt.
Der blev spurgt fra salen, hvorfor kontingentet faldt fra 2200kr til 900kr da foreningen overgik til Canal Digital. Dette skyldes, at kontingentet nu udelukkende går til at dække foreningens daglige drift og, at administration af betalingskanalerne er overgået til Canal Digital.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.