Generalforsamling 2009

Afholdt 24/2 2010

A: Valg af dirigent: Peter Lotinga blev foreslået af bestyrelsen og valgt af generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og dermed lovlig. Samtidig annoncerede han, at der efterfølgende var medlemsmøde med tilstedeværelse af Canal Digital og henstillede til, at alle spørgsmål omhandlende Canal Digital blev gemt til dette møde. Der var mødt ca. 130 medlemmer.

B: Formandens beretning: Formanden fremlagde sin beretning, som var delt op i følgende punkter:
Nyhedsbrevene fra bestyrelsen
Kabelrenoveringen fra Canal Digital
Gravearbejdet fra SEAS/NVE’s underleverandører
Implementering af boks-løsningen
Kanalomlægning og filtreringen af signalerne
Prisstigningen på Family Mix
Beretningen afstedkom følgende kommentarer, spørgsmål og svar:

Ang. gravearbejde blev der spurgt til hvem der betaler for skrabeskaderne, hvor til svaret var, at det udelukkende er Seas-Nve, der skal betale for disse skader.

Et medlem kom med et meget kritisk indlæg omkring priserne og sagde, at foreningens bestyrelse ikke gjorde sit arbejde godt nok og, at vi lige så godt kunne opløse foreningen. Taget til efterretning af formanden.

Ang. nyhedsbreve var der en del debat omkring udsendelse af disse. En mente, at alle i foreningen skulle havde det tilsendt, hvortil formanden svarede, at det vil blive for omfattende og omkostnings-tungt. En mente vi skulle udsende det via mail til dem som tilmeldte sig. En mente vi kunne nøjes med at hænge en enkelt kopi op ved tanken. Flere gav også udtryk for at dem der ønskede det måtte læse det på hjemmesiden. Bestyrelsen tager det op på det kommende bestyrelsesmøde.

Ang. FDA (forenede danske antenneanlæg) messe spurgte en til hvilke erfaringer det var bestyrelsen havde gjort sig. formanden svarede at vi havde undgået mange børnesygdomme, som andre foreninger havde haft og at vi faktisk var sluppet forholdsvist smertefrit igennem implementeringen af Family mix.

C: Kassererens beretning: Kasseren gennemgik tallene fra det udleverede regnskab og sluttede af med at fremhæve at overskuddet var godt 370.000, hvordan denne forbedret likviditet skulle anvendes ville blive belyst under punkt F.

Kassererens beretning afstedkom følgende spørgsmål og svar:

En nævnte at han havde haft Canal Digital ude 15 gange med problemer på hans forbindelse, og spurgte til hvem der betaler for dette. kasseren svarede at de første 3 år var servicen med i prisen hos Canal Digital, så dette kostede indtil 31-12-2009 ikke foreningen noget. Men vi skal fremadrettet betale ca. 10 kr. på medlem pr måned.
En nævnte at det ikke mere hedder Spar Trelleborg vi har aktiver i. Revisoren og kasseren noterede at dette skal rettes til Sydbank.
En spurgte om der ikke havde været udgifter i forbindelse med vores gæld på 2 millioner til Canal Digital. Kasseren svarede at der ingen udgift var på dette lån i 2009.
En spurgte om vi kunne ligge regnskabet på nettet. Kasseren svarede at dette vil blive behandlet på næste bestyrelsesmøde.

D: Orientering om kanalsammensætning: Formanden orienterede om at der snart kom en justering af grundpakken. SAT 1 og ZDF, samt 6eren som vi jo er blevet betalingskanel, udgår. Ind kommer i stedet DR ramasjang, DR K, og kanal øst. Formanden kommenterede samtidigt at det var rart at den danske profil i grundpakken hermed bliver stærkere.
En nævnte at vi skulle huske og opdatere listen over vores kanaler på internettet. Formanden svarede at dette nok skal ske. Der var en del kommentarer ang. om man allerede kunne modtage kanal øst. Det kan vi ikke via vores net, men den kommer på hurtigst muligt, svarede formanden.

E: Indkomne forslag: Forslagsstiller, Michael Nielsen, var ikke tilstede ved generalforsamlingen. Forslaget gik på, at bestyrelsen skulle arbejde på at finde et alternativ til Canal Digital, da disse efter forslagsstillers mening er blevet for “grådige” i forhold til, hvad medlemmerne får for kontingentet.
En deltager fra salen ønsker bestyrelsens svar på, om prisstigninger og ændringer i kanal sammensætningen kan betegnes som aftalebrud. Kasseren forklarer, at den største prisstigning skyldes, at Viasat kræver en højere pris for deres kanaler, hvis Canal Digital fortsat skal kunne udbyde Viasat’s kanaler i Canal Digital’s programpakke. Et medlem mente, at antenneforeningen er overflødig når Canal Digital alligevel bestemmer programsammensætningen. Samme person kritiserede Canal Digital’s kundeservice.
Et andet medlem udtalte, at alle har ret til at opsige deres Canal Digital-abonnement og udelukkende betale for den analoge programpakke fra antenneforeningen.
En tredje deltager fra salen ønsker at vide, om man stadig kan modtage internetforbindelse fra Canal Digital, hvis man opsiger sit Family-Mix abonnement. Hertil svarer kasseren, at det kan man godt, men så mister man de 100kr rabat, som man får via Family Mix.
Dirigenten konstaterer, at der blev tilføjet følgende ændringsforslag til det oprindelige forslag:
Bestyrelsen skal også undersøge, om der er tale om kontraktbrud fra Canal Digital`s side i forbindelse m. prisstigninger, ændringer i programpakke m.m.
5 stemmer imod, 17 undlader at stemme, resten af salen stemmer for og forslaget er dermed vedtaget med stort flertal.

F: Fastsættelse af honorar og kontingent: Kasseren gennemgik budgettet. Nyt kontingent bliver 900kr pr. år. Kasseren foreslår, at overskuddet på budgettet bliver anvendt til refusion á 500kr pr. medlem, der har været medlem i perioden 20.10.09 ? 31.03.10. Bestyrelsens honorar foreslås fastsat til 3200kr pr. år. pr. bestyrelsesmedlem.
En deltager fra salen spørger om ikke det er bedre at anvende årets overskud på at afvikle gælden til Canal Digital. Kasseren svarer, at dette ikke kan betale sig i forhold til præmisserne på lånet.
En enkelt ønsker at vide, om der bliver holdt styr på, om nogle er flyttet fra én adresse til en anden, så fejladressering af refusion undgås. Kasseren afklarer dette.
Kontingent forslag med refusion blev enstemmigt vedtaget.

G: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
På valg som bestyrelsesmedlem: Olav Christensen og Michael Bohn Christensen. Begge blev genvalgt.
På valg som suppleanter: Ulrik Olsen og formanden Daugaard. Begge blev genvalgt.

H: Valg af 2 revisorer: Peter Lotinga og Ove Sandholdt valgt uden modkandidater.

I: Eventuelt: Et medlem nævnte et rødt kabel, der stikker op af jorden v. Vejsgårdtoften, men ingen kunne svare på, hvad der er for et kabel.
Et medlem fra Syrenvej nævnte, at fortov og vej sunket efter gravearbejde udført af SEAS-NVE, hvilket afstedkom en debat om ansvaret for vejene. Et medlem konstaterede, at kommunens tekniske forvaltning skal kontaktes og at disse skal ud og vurderer skadernes omfang og derefter kontakte SEAS-NVE for udbedring.
Et medlem udtrykte ønske om et større lokale til generalforsamlingen fremover. Formanden svarede, at dette også var bestyrelsens hensigt til næste år.
Et medlem spørger, hvor lang tid kablerne kan holde. formanden svarer, at dette kommer an på kablernes kvalitet.
Et medlem spørger, om bestyrelsen har taget stilling til, at Canal Digital fra anden side er anmeldt for falsk markedsføring, hvortil formanden svarede, at det er en kedelig sag, men i netop vores tilfælde er det de rigtige priser, der er oplyst i salgsmaterialet og anmeldelsen udelukkende gik på markedsføringen omkring parabol-tv.

Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter generalforsamlingen var afsluttet.