Generalforsamling 2008

Afholdt 25/2 2009

A: Valg af dirigent: Flere havde været adspurgt ang. at være dirigent. Da ingen fra salen ønskede at være det, blev Olav Christensen valgt. Olav startede med at konstatere at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Vi var godt 60 personer til stede.

B: Formandens beretning: Kim Niemann fremlagde beretning.
Året var præget af en del projekter, deriblandt 3 store og 2 mindre, hvoraf 3 er blevet afsluttet og de sidste vil blive afsluttet indenfor det næste år.
De 3 store projekter som har domineret bestyrelsens arbejde i 2008 var udarbejdelsen og vedtagelsen af de nye vedtægter og kanalvalget i maj-juni 2008, som lagde grunden til det helt store projekt, nemlig implementeringen af Family Mix i foreningen.
De 2 mindre projekter er etableringen af fiberforbindelsen fra hovedstationen til Vejsager med opdeling af Vemmelev i såkaldte øer forsyningsmæssigt og TDCs ønske om at udskifte vores mast.
Som I alle nok ved blev vedtægterne godkendt på andenbehandlingen ved den ekstraordinære generalforsamling d. 11. juni 2008. Her blev det også oplyst, at implementeringen af Family Mix blev sat i kraft.
Implementeringen af Family Mix skal ses i lyset af den før nævnte brugerafstemning, hvor der på 84 % af de modtagne svar var en positiv tilkendegivelse overfor Family Mix. En stor hjælp i forbindelse med beslutningen var uden tvivl informationsmødet d. 4. juni, hvor omkring 200 interesserede Ð heraf en del kritiske Ð medlemmer troppede op.
Selve afstemningen blev en succes. Vi fik svar fra omkring en 1/3 af medlemmerne, og vil naturligvis bruge de indspark fra medlemmerne og de erfaringer, som vi selv gjorde i vores fremtidige kommunikation med medlemmerne.
Hvad er status så på Family Mix?
Bestyrelsen er nået til enighed med Canal Digital. Pakkevalget vil foregå i starten af september 2009 og vi vil gå ÓliveÓ 1. oktober 2009.
Og hvorfor har det taget så lang tid? Vi ved, at vi meldte ud ved kanalvalget, at Family Mix skulle være i luften senest ved starten af 2. kvartal 2009. Der var dog en del faktorer, som fik det til at udvikle sig på en lidt anden måde, end bestyrelsen havde håbet.
Så her følger en kort gennemgang af sagsforløbet:
Vi fik det første kontraktudkast 25.juni 2008. Heri fremgik det, at vi skulle have renoveret nettet, men da prisen for denne var uacceptabel ville vi have en afklaring på renoveringens omfang. Så kom sommeren og uge 26 blev til uge 33.
Der skulle vi have det nye tilbud, men der gik desværre indtil 9/9-08 før der kom et endeligt tilbud. Det er selvfølgelig lidt bittert, at det gav os en 4 ugers forsinkelse.
Det afklarende møde med Jesper & Michael Juel fra CD blev holdt 8/10 2008. Det var på det møde at det endelige tilbud blev lagt frem. Datoen for at gå ÓliveÓ var så rettet til 1.4.2009.
Aftalen blev så, at bestyrelsen skulle holde underskriftmøde i Trelleborg Golfklub 15/10 2008, men på grund af den tilspidsede økonomiske situation blev det desværre på nogle præmisser, som bestyrelsen ikke kunne acceptere.

Vi besluttede os derfor at sætte forhandlingerne i bero indtil videre for at sondere markedet og undersøge, om vi kunne få ordnet finansieringen eller renoveringen af nettet for en mere overkommelig pris.
For at danne os et billede undersøgte vi markedet og kom frem til følgende muligheder, som kunne være interessante at undersøge:
YouSee/Dansk Kabel TV
SEAS/NVE
Bestyrelsen fik afholdt møde med YouSee, men hørte faktisk ikke noget fra dem før indtil for 5 dage siden. Der var det jo bare lidt for sent. Desuden blev der på mødet lagt op til, at renoveringen ville blive dyrere end det tilbud, som vi i første omgang fik fra CD, så hun anbefalede reelt, at hun ville rette henvendelse til Dansk Kabel TV. Da vi ikke hørte noget fra dem indenfor vores deadline på 3 uger besluttede vi os for at afskrive muligheden for samarbejde med dem.

Til gengæld skulle det vise sig, at mødet med SEAS-NVE var langt mere interessant. Mødet mundede ud i en aftale om, at de skulle prøve at undersøge, hvad en fiberforbindelse fra hovedstationen til Stationsvej ved motorvejen ville koste os. Fiberforbindelsen var en temmelig stor omkostning i renoveringsprojektet. Og da vi fik prisen i slutningen af oktober viste det sig, at det ikke var umuligt at lave gode forretninger med dem.

Bevæbnet med tilbuddet rettede vi i midten af november henvendelse til Canal Digital og forelagde dem vores forslag. Efter en uges tid sendte Michael Juhl en ny pris, men gjorde os samtidig opmærksom på, at der ikke kunne træffes nogen ny beslutning om finansiering hos Canal Digital før efter budgetmøderne i Norge i slutningen af januar 2009.
Vi har derfor holdt kontakten ved lige og fik i uge 6 en bekræftelse på at finansieringen var på plads. Bestyrelsen har i samarbejde med Canal Digital brugt de dage op til generalforsamlingen til at bearbejde de sidste punkter i aftalen, og påregner at underskrive kontrakten umiddelbart efter generalforsamlingen.
Det betyder samtidig, at projektet, vi kalder ÓFiber til VejsagerÓ endelig kan afsluttes og medføre en tiltrængt forbedring af signalkvaliteten i området omkring Vejsager. Samtidig vil beboerne ved motorvejen og op nordpå ad Stationsvej også få en tiltrængt signalforbedring takket være den nye fordeling af signalet.
Bestyrelsen ser frem til samarbejdet med Canal Digital og de muligheder, som bliver tilbudt medlemmerne nu og i fremtiden.

Det sidste igangværende projekt var masteudskiftningen, som TDC Mobil gerne ville have stået for. Efter længere forhandlinger var det endelig lykkedes os at komme overens med LE34, som stod for projekteringen, hvorefter TDC Mobil i sommers sprang i målet.
Vi fandt senere ud af, at de hellere ville donere en ny flagstang til Vemmelev Hallen, hvori der er monteret de famøse antenner. Så der standsede det projekt.
Selvom vi har nået meget i år er der stadig nogle ting, som vi meget gerne ville have gang i. Blandt andet er byggeriet i Vemmelev mere eller mindre gået i stå på grund af finanskrisen. Det vil sige, at der er status quo i forhold til medlemmer i lauget. Jeg ser personligt frem til at Vejsgårdtoften bliver fuldt udbygget og til en fremtidig udstykning af hjørnegrunden ved Vejsager og Borgergade Ð gerne med tæt/lav bebyggelse som skrevet i lokalplanen. Det er jo ingen hemmelighed, at jo flere skuldre der er til at bære byrden, jo nemmere føles den.
Med de ord vælger jeg at slutte beretningen.

Efter formandens beretning blev der anledning til diskussion. Nogle medlemmer havde fået den opfattelse under Canal Digitals Infomøde sidste sommer, at indførelse af Family Mix, ikke ville komme til at betyde ekstra udgifter for Vemmelev Antennelaug.
Michael Juhl fra Canal Digital deltog ved generalforsamlingen. Han orienterede om at en opgradering af Nettet er nødvendigt for implementering af Family Mix. Michael Juhl gjorde samtidig opmærksom på at en finansieringsplan er under udarbejdelse, hvilket betyder at VA ikke skal ud at låne penge på det frie marked. Under diskussionen gjorde nogle af de fremmødte opmærksom på at de ikke havde hørt noget om, under det tidligere infomøde, at implementeringen ville blive fuldstændig omkostningsfri for Vemmelev Antennelaug.

Beretningen blev godkendt med overvældene flertal.

C: Kassererens beretning: Kassereren gennemgik regnskabet. Regnskabet viser et underskud på godt kr. 600.000.-, der primært skyldes større udgifter til fiber, samt efterslæb på kanalafgiften på betalingskanalerne.

Regnskabet blev godkendt.

D: Orientering om kanalsammensætning:
Fortsætter med de gamle kanaler indtil Family Mix kommer i luften.
Prøvekanal: Kanal 6. Måske permanent.

E: Indkomne forslag: Ingen

F: Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsens forslag til nyt kontingent kr. 2.200,-.
Kontingent stigningen henhører til de under punkt C, nævnte årsager. Nyt kontingent blev vedtaget med stort flertal af de fremmødte medlemmer.

G: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Susanne H. Sandholdt modtager genvalg
Kim Niemann modtager genvalg
Peter Frost modtager genvalg
Suppleanter:
Ulrik Olsen modtager genvalg
Kim Daugaard modtager genvalg
H: Valg af 2 revisorer: Peter Lotinga og Johannes Hedegaard. Begge blev genvalgt.

I: Eventuelt: Hjemmesiden: Der bliver skrevet for lidt orienterende om vort arbejde.
Skema på hjemmesiden: Hvem er på valg.
Der mangler dato for vedtagelse af vedtægterne på internettet.
Man bruger ikke af båndbredden til IP-Telefoni.


På bestyrelsens vegne
Susanne H. Sandholdt
sekretær