Generalforsamling 2007

Afholdt 27/2 2008

A: Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Ulrik Olsen som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Vi var ca. 50 personer til stede.

B: Formandens beretning: Kim Niemann fremlagde beretning.
Sket meget. Meget byggeri i Vejsgårdtoften. Næsten udbygget i Vejsgårdsparken. Medfører større krav til anlægget for at modsvare fald i signalkvalitet. Stor udskiftning i bestyrelsen. En smule udfordringer ved at følge op på medlemmernes henvendelser. Efteråret, gennemgribende ændringer, nye vedtægter, kanalvalg, ny kanalstruktur. Ekstraordinær Generalforsamling, forslag udskudt til denne Generalforsamling. Fiber til Vejsager, etableres i foråret, kr. 150.000- dyrere og senere i gang pga. udfordringer med kommunen mm. TDC maste udskiftning.
Søgsmål M.J.Eriksson, desværre dom imod os. Nedskrevet formue kr. 100.000,-Afsked med vores ærede suppleant gennem mange år – Lissi Høj – gik desværre bort i 2007. Æret være hendes minde.
Udvikling 2007 eksternt. Aggressiv digital markedsføring TeliaStofa, YouSee, Canal Digital, Spinoff fra FDA. Medfører mere eller mindre individuelle muligheder for programvalg. Generalforsamling FDA kreds 8, BOX DANMARKs udspil, ikke imponerende. Gode intentioner, men mange løse ender og luftkasteller. God for antenneforeninger med over 5000 (gode rabatter etc,.) men konceptet er slet ikke færdigudviklet. Samtidig er vores leverandør Canal Digital kommet med konceptet “Family Mix” som svar på den offentlige debat vedr. større valgfrihed til brugeren. Bestyrelsen følger naturligvis udviklingen nøje. DTT, analoge sendere slukkes i 2009, nye systemer i perioden 2009-2012. Nyt system, nye dekoder. Bestyrelsen afventer. Hvad betyder det for os? Nyt udstyr til hovedstationen, større fokus på digital TV end før, bestyrelsen arbejder aktivt for en form for digital distribution. Beretningen blev godkendt.

C: Kassererens beretning: Kassereren gennemgik regnskabet. Vi er nu 814 medlemmer.
Regnskabet blev godkendt.

D: Indkommende forslag:
Forslag 1: Nye Vedtægter blev gennemgået som PP. Diskussion undervejs. Enkelte ændringer skrives ind:


§ 5 stk. 2 udgår

§ 5 stk. 3 bliver til stk. 2

§ 7 stk. 5 pkt. f. fastsættelse af
honorar og kontingent
§ 10 stk. 4 Antennelauget tegnes
i den daglige drift
af form?
Ved køb, salg og pantsætning af kontrakter tegnes Antennelauget af hele bestyrelsen.
§ 13 stk. 1 indbetalt
medlemmet
påhvilende?


Vedtægtsændringer godkendt. Skal endeligt godkendes på en ekstraordinær generalforsamling. Nye vedtægter kan ses
her
Forslag 2: Forslag fra Olav Christensen om snarest muligt at lave forslag til programsammensætning. Bestyrelsen pålægges at foretage en brugerundersøgelse og fremkomme med forslag til programsammensætning i henhold til § 21, senest ultimo juni 2008 i forbindelse med en ekstraordinær generalforsamling.


Alle andre indkomne forslag blev ikke vedtaget
E: Fastsættelse af kontingent: Da vi fik afslag på dommen over Eriksson og vi herved har mistet penge, foreslåes kontingentet forhøjet til kr. 2000,-

Nuværende kontingent kr. 1800,-
Forslag til nyt kontingent kr. 2.000,-
Vedtaget.


F: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Villy Jensen modtager ikke genvalg
Olav Christensen modtager genvalg
Susanne H. Sandholdt modtager genvalg
Kim Niemann modtager genvalg
Peter Frost modtager genvalg
Michael Christensen modtager nyvalg

Suppleanter: Ulrik Olsen og Kim Daugaard.

G: Valg af 2 revisorer: Peter Lotinga og Johannes Hedegaard. Begge blev genvalgt.

H: Eventuelt: Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde.


På bestyrelsens vegne
Susanne H. Sandholdt
sekretær