Generalforsamling 2004

Afholdt 28/2 2005

A: Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Peter Lotinga som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Vi var godt 40 personer til stede.

B: Formandens beretning: Ulrik Olsen fremlagde beretning.
Ved konstitueringen foretog bestyrelsen et formandsskifte. Vi er godt 700 medlemmer, hvoraf mindre end halvdelen er på nettet. Vi er blevet medlem af FDA, Forenede Danske Antennelaug, væsentlige fordele er rådgivning og forsikringsfordele. Sagen med Ericsson fortsætter på 2. år. Så småt i gang med planlægningsfase af fase 2 ved Vejsgårdparken, hvor der er på vej 25 huse mere.

På baggrund af de priser der er udsigt til på nuværende tidspunkt, ved IP telefoni gennem Arrownet, samt det faktum at Arrownet først lige er gået i gang med at etablere IP telefoni, efter deres testfasevalg, har bestyrelsen valgt at se tiden lidt an. Bestyrelsen har indført en prøvekanal, for at give medlemmerne en mulighed for at se de forskellige programmer an, der vil blive vist skiftende nye kanaler. Vi har afsluttet en mindre slåskamp med Arrownet omkring fejl på deres udstyr i hovedstationen. Orange har fået lov til at leje plads i vores mast til ? 3? mobiltelefoner. Klage fra et medlem ang. umotiveret skift af programmer på TV Danmark, klagen er sendt videre til TV Danmark, da vi ikke kan finde fejl på udstyret. Tilslutning af Ormeslev og de forhenværende ældreboliger bag det tidligere plejehjem. Vi har rettet henvendelse til Korsør Antenneselskab, om vi kan leje os ind på deres trækrør, ved Slagelse landevej, så vi kan tilbyde signal til Ormeslev.

Lynnedslag 11/6 2004 beskadigede paraboler og udstyr i hovedstationen, samt hovedkablet fra skolen til hovedstationen, Bjarne Baun var så flink at låne strøm til Antennelauget indtil nyt kabel var gravet ned. Sikring af hovedstationen mod lynnedslag, vi er på nuværende tidspunkt ved at renovere el-installationer. Tiltag for at sikre Antennelaugets signal ikke bliver misbrugt.

Bestyrelsen vil så vidt det er muligt holde medlemmer ajourført på vores hjemmesidewww.vemmelev.net, samtidig med at vi vil forsøge at informere gennem Korsør posten.

C: Kassererens beretning: Kassereren gennemgik regnskabet.
Der er et underskud bl.a. p.g.a. den manglende udbetaling fra forsikringen vedr. lynnedslag.
Der blev udtrykt ønske om notater i regnskabet, som forklaring på balancen.
Regnskabet blev godkendt.

D: Indkommende forslag: Der var indkommet 8 forslag, hvoraf det sidste var indkommet for sent, og derfor ikke kunne komme i betragtning. Der var således 7 forslag stillet til afstemning.

D-1: Forslag til programsammensætning:


<td “=””>Ny
IND UD
1:
DK4, Kom ikke ind
2: Ny Hallmark, Kom ikke ind
3: CNN, Kom ikke ind MTV, bliver
4: ViasatSport, Kom ind Eurosport, Kom ikke ind
5: Ny Disney Channel, Kom ikke ind
6: The Voice, Kom ind MTV, Kom ikke ind
7: Ny Animal Planet, Kom ikke ind
D-2: Valg af programsammensætning: Resultat: Se skema med kursiv. 2 nye kanaler kom til og 2 forsvandt. Radioprogrammerne fortsætter uhindret.
E: Fastsættelse af kontingent: Kontingent på kr. 1.365,00 pr. år er uændret.

F: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
På valg er:

Bent Ehlers modtager valg
Ulrik Olsen modtager valg
Susanne H. Sandholdt modtager valg

Alle tre blev genvalgt. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende og fortsætter som hidtil.
Suppleanter blev genvalgt: Lissi Høj og Vibeke Hedetoft.

G: Valg af 2 revisorer: Peter Lotinga og Johannes Hedegaard. Begge blev genvalgt.

H: Eventuelt: Der blev fremsagt ønske om skema på hjemmesiden ang. kanaler.
Skrive hvilke kanaler der bliver sendt pr. måned. Datoen på sidste opdatering på hjemmesiden skal opdateres.

På bestyrelsens vegne
Susanne H. Sandholdt
sekretær