Generalforsamling 2003

Afholdt 25/2 2004

A: Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Peter Lotinga som konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Vi var 37 personer til stede.
Der blev stemt om at der ikke må ryges under generalforsamlingen.

B: Formandens beretning: Olav Christensen fremlagde beretning.
Vejsgårdparken: Eriksson sendte en regning på de sidste kr. 35.000 som vi ikke betalte da Vi ikke var tilfredse med det udførte arbejde, da der er visse mangler: Standere i forskellige højder, kabler er knækket og kabler lå forkert m.m. Vi har bekostet kr. 100.000 på korrekt kabel føring og skabs placering på stedet. Der vil blive ydet regres imod Entreprenøren, som absolut ikke er samarbejdsvillig. Sagen er nu sendt til en advokat, som fører sagen fremover.

På Stationsvej har vi i forbindelse med det igangværende kloakarbejde fået lagt et trækkabel med ned, til senere brug.

Der er i dag over 200 tilsluttet internet brugere.

Den Hollandske radiokanal Sky er udskiftet med den danske Sky radio. Radio 100FM vil blive etableret inden for den næste måned på frekvens 102,5 Mhz.

De nye ældreboliger på Borgergade er alle forberedt med antennestik.

Beretningen blev godkendt.

C: Kassererens beretning: Kassereren gennemgik regnskabet.

Med et underskud på godt kr.100.000 vil vi følge budgettet tæt.

Regnskabet blev godkendt.

D: Indkommende forslag: Der var indkommet 2 forslag, som der skulle stemmes om.

D-1: Forslag til programsammensætning:


Forslag 1: Udskift CNN med NDR3

Forslaget blev nedstemt med 18 stemmer imod, 12 stemmer for og 5 undlod at stemme.


Forslag 2: Udskift CNN med MTV

Forslaget blev godkendt med 11 stemmer imod, 18 stemmer for og 6 undlod at stemme.
D-2: Valg af programsammensætning: Uændret programsætning, bortset fra den udskiftning af CNN med MTV som blev vedtaget under D-1.
E: Fastsættelse af kontingent: Uændret kontingent kr. 1.365,00.

F: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
På valg er:

Villy Jensen genvalgt
Olav Christensen genvalgt

Suppleanter blev genvalgt: Lissi Høj og Vibeke Hedetoft.

G: Valg af 2 revisorer: Peter Lotinga og Johannes Hedegaard. Begge blev genvalgt.

H: Eventuelt: Ulrik Olsen orienterede om IP telefoni som Arrownet forventer at kunne tilbyde i løbet at dette år. Yderligere information vil komme på hjemmesiden/VSGI bladet.

Der er internet udfald nogle steder. Ulrik tager en snak med Arrownet og Ivans og Prebens Radio.

Der er flimmer på TV Danmark 2 og udfald på DR2. Flimmer på TV Danmark skyldes at de bliver taget ned analogt (med luft antenne) signalet er ikke bedre. Udfaldet på DR2 er noget landsdækkende, Antennelauget følger løbende op på dette problem.

Der blev udtrykt ønske om at det fremgår af hjemmesiden hvornår den sidst er opdateret.

Kasseren orienterede om den relative høje pris for pakke med TV 3 og TV 3+ og TV 6 som koster godt kr. 500, hvoraf TV 3 alene koster ca. 70 % af dette beløb.

Der er nu 631 medlemmer i Antennelauget.

Vemmelev Antennelaug er ikke medlem af en fælles antenneforening. Bestyrelsen vil undersøge om Vemmelev Antennelaug bør være medlem.


Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig:

Formand Ulrik Olsen
Kasserer: Bent Ehlers
Sekretær: Susanne H. Sandholdt
Best.medl.: Villy Jensen
Best.medl.: Olav Christensen


Peter Lotionga afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden!

På bestyrelsens vegne
Susanne H. Sandholdt
sekretær