Ekstraordinær 2005

Afholdt 29/3 2006

Der var ved vores ordinære generalforsamling for 2005 ønske om en vedtægtsændring. En sådan ændring kræver enten to på hinanden følgende generalforsamlinger eller en ekstraordinær generalforsamling for at få det gennemført.

Forslaget var som følger:
“Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, det vil sige at kun en person fra husstanden der er fyldt 18 år kan stemme ved generalforsamlingen. Der kan IKKE stemmes ved fuldmagt.”
Der blev på den Ordinære Generalforsamling stemt skriftligt om forslaget. Et overvældende flertal stemte for forslaget. Der var ligeledes stort flertal for at gennemføre en ekstraordinær generalforsamling i nærmeste fremtid, for at gennemføre forslaget.

Fremmødte:
Medlemmer: 12 Bestyrelsesmedlemmer: 3

Der blev uddelt 15 stemmesedler, som fordelte sig således:
15 JA 0 NEJ

Forslaget blev herved stemt ind.
De nye vedtægter kan læses på vores hjemmeside.

På bestyrelsens vegne
Susanne H. Sandholdt
sekretær


Referat af: Generalforsamling for 2005 i Vemmelev Antennelaug

Onsdag d. 22-02-2006 kl. 19.00 i Vemmelev Hallen

A: Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Kjeld Esmann som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Vi var 58 personer til stede.

B: Formandens beretning: Ulrik Olsen fremlagde beretning.
Vi er 735 medlemmer, men da der udstykkes mange grunde i Vemmelev kommer der også flere medlemmer. 23.01.06 var der udfald i nogle tyske kanaler som skyldtes nedfaldne istapper. Arrownet udbyder IP-telefoni, der blev udsendt tilbud på priser til alle medlemmer. Se nyheder på hjemmesiden.
Beretningen blev godkendt.

C: Kassererens beretning: Kassereren gennemgik regnskabet. Anlægget blev afskrevet for sidste gang, Angående J. E. Eriksson vil der nu komme syn og skøn på sagen, idet vi kun har fotos som bevis. Vi har brugt kr. 100.000 på at flytte kabler som Eriksson har lagt forkert. Eriksson skal betale men nægter. Advokaten på denne sag koster kr. 25.000.
Regnskabet blev godkendt.

D: Indkommende forslag: Der var indkommet 14 forslagsstillere med hver et eller flere forslag.
Et forslag drejede sig om vedtægtsændringer. Der ønskes tilføjet:

?Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, det vil sige at kun en person fra husstanden der er fyldt 18 år kan stemme ved generalforsamlingen. Der kan IKKE stemmes ved fuldmagt.?

Der blev stemt skriftligt. Et overvældende flertal stemte for forslaget.
Der var ligeledes stort flertal for at gennemføre en ekstraordinær generalforsamling i nærmeste fremtid, for at få forslaget gennemført.

D-1: Valg af programsammensætning: Lang diskussion om program-sammensætningen. Efter endt afstemning blev Eurosport valgt ind i stedet for Viasat Sport 1. Der blev valgt 2 nye kanaler: TV2 Charlie og Animal Planet.
E: Fastsættelse af kontingent: Kontingentet blev ændret til kr. 1.565,00.

F: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
På valg er:

Villy Jensen genvalgt
Olav Christensen genvalgt

Suppleanter blev genvalgt: Lissi Høj og Vibeke Hedetoft.

G: Valg af 2 revisorer: Peter Lotinga og Johannes Hedegaard. Begge blev genvalgt.

H: Eventuelt:

Kanalforslag til generalforsamlingen på hjemmesiden.

Beslutningsreferat af generalforsamlingen i Bladet.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig:

Formand Ulrik Olsen
Kasserer: Bent Ehlers
Sekretær: Susanne H. Sandholdt
Best.medl.: Villy Jensen
Best.medl.: Olav Christensen

På bestyrelsens vegne
Susanne H. Sandholdt
sekretær